Linux-tee

Linux tee

tee命令用于读取标准输入的数据,并将其内容输出成文件。

tee指令会从标准输入设备读取数据,将其内容输出到标准输出设备,同时保存成文件。

命令和选项

  • 命令:tee [选项] 文件
  • 选项
选项 用途
-a 追加,默认覆盖保存

示例

  • 将用户输入的数据保存到文件t中,执行命令后,等待用户输入
1
tee t
  • echo输出写入文件t中(覆盖保存)
1
echo hello world | tee t
  • echo输出写入文件t中(追加保存)
1
echo hello world | tee -a t

image-20210227143112062